Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2015
Εικόνα
Εικόνα
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


Ο Πυθαγόρας, αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγα- λύτερουςμύστεςτηςΑρχαιότητας.Γεννήθηκετο582π.Χ. στη Σάμο και υπήρξε ιδρυτής της ομώνυμης Σχολής, η οποίαείχεφιλοσοφικόχαρακτήρα καιδιερευνούσετους Νόμους της Φύσεως ανά τον ελλαδικό χώρο. Στον Κρότωνα, όπου εγκαταστάθηκε το 529, προέβη στηνίδρυσημίαςμυστηριακήςσχολής,ηοποίαέμεινεγνω- στήως ΑδελφότητατωνΠυθαγορείων,ηοποίαπρέσβευε την αντίληψη ότι τα πάντα είναι αριθμοί καθώς και ότι η εμπέδωση του νοήματος των αριθμώνσυνεπάγεται τον εναρμονισμόκαιτην κυριαρχία επί τωνφυσικώνκαταστά- σεων. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι, πέρα από το ότι επικέ- ντρωναν τη μελέτη τους στη μαθηματική επιστήμη, επιζη- τούσαν να συλλάβουν την αληθινή φύση των αριθμών και τησχέσητουςμεταουράνιασώματα.ΟιΠυθαγόρειεςανα- ζητήσεις, είχαν προσλάβει από πολύ νωρίς και μυστηριακό χαρακτήρα,μεκύριοάξονατωνμυστηριακώντουςαντιλή-ψεωντηνιδέατηςμετενσαρκώσεως. Τομυητικόέργοτων Πυθαγορείωνδιαρθρωνότανσε τρεις βαθμίδες.Οσκοπός τουςήτανναπαρέξουνμίαεπαρκήφ…