Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015
Εικόνα
http://www.drosostalida.com/activities2.asp?eid=7184 Στο Φεστιβάλ "Ολιστική Ζωή" παίρνει μέρος η Fotini Kakogiannoy (με τα βιβλία της Ελευσίνια Μυστήρια και Πυθαγόρεια Μυστήρια) στις 2 Σάββατο κ 3 Κυριακή στον Ισθμό Κορίνθου. Ομιλία την Κυριακή: 16:00-16:30 Φωτεινή Κακογιάννου με Θέμα: Η Θεραπεία στα Πυθαγόρεια Μυστήρια
Εικόνα
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΟ ALTERSCOP FESTIVAL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΐΔΑ ΣΤΟ ΓΚΆΖΙ - ΕΛΕΥΣΊΝΙΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΠΥΘΑΓΌΡΕΙΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ !!!
Εικόνα
Ο Στράβων γράφει σχετικά με τις λίγες πληροφορίες που γνώριζαν από την εποχή του ακόμα: «Για τους Σαμοθράκη τιμώμενους θεούς πολλοί έχουν πει ότι είναι οι Κάβειροι οι ίδιοι, αλλά ούτε και αυτοί που είπαν αυτό μπορούν να μας πουν ποιοι ήταν οι Κάβειροι στην πραγματικότητα».Είναι πολύ απροσδιόριστα τόσο ο αριθμός όσο και τα ονόματα τους, έτσι που η σύγχυση γύρω απ’ την προσωπικότητα τους αυξάνει συνεχώς. Στις αρχαίες πηγές υπάρχουν αρκετές εκδοχές σχετικά με την προέλευση τους και επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι οι Κάβειροι είναι μια ομάδα χθονίων Θεοτήτων Θρακοπελασγικής προέλευσης, οι οποίοι είναι δαίμονες και παιδιά του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς και των τεχνών. Άλλοι έλεγαν πως οι Κάβειροι είναι η Μεγάλη Μητέρα, η μητέρα γη (στην τοπική γλώσσα λεγόταν Αξίερος, ταυτίζονταν με την Δήμητρα και την αποκαλούσαν Ηλέκτρα, Λαμπρή, Στρατηγίδα και Ηγέτιδα), ο σύζυγός της ο Καδμίλος [θεός της γονιμότητας που πολλές φορές ταυτίζονταν με τονΕρμή γιατί τα σύμβολα του (το ιερό του ζώο, ο
Εικόνα
Τ ο μυητι κ ό έργο των Πυθαγορείων διαρθρωνόταν σε τρεις βαθμίδες. Ο σ κ οπός τους ήταν να παρέ ξ ουν μία επαρκή φιλοσοφική εξήγηση σε σχέση προς τα τεκταινόμενα που συντελούνταν στους εσώ- τερους κύκλους της Δημιουργίας. Οι εισαχθέντες στο Πυ- θαγόρειο σύστημα αναγορεύονταν σε Α κ ουστι κ ούς, απο- τελούσαν κ ατ’ ουσίαν τον κύκλο των ακροατών. Οι ακροα- τές δεν εδι κ αιούντο να μετέ χ ουν στις συ ζ ητήσεις. Υποχρε- ούνταν σε από λ υτη σιγή κ αι σ’ αυτό το διάστημα συγκέ- ντρωναν γνώσεις κ αι επαύ ξ αναν τις εμπειρίες τους. Μετά την παρέλευση του χρονι κ ού διαστήματος των τρι- ών ετών, κ αι υπό την προϋπόθεση ότι η πρόοδός τους κρινό- ταν ι κ ανοποιητική, ανυψώνονταν στην τάξη των «Μαθη- ματι κ ών». Επρόκειτο για μία βαθμίδα, τα γνωστι κ ά αντι- κείμενα της οποίας δεν περιορί ζ ονταν σε μία στείρα εμβά- θυνση στις αρχές της μαθηματικής επιστήμης, αλλά αποτε- λούσαν το υπόβαθρο για τη συνε